<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9968885\x26blogName\x3dSkypeMania+Todo+Sobre+Skype+en+Espa%C3%B1ol\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://skypemania.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://skypemania.blogspot.com/\x26vt\x3d7970591509065848681', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script><div id="space-for-ie"></div>

Saturday, July 30, 2005

Skype Out Gratis por el dia de hoy.

Hoy es el tercer dia en que el servicio SkypeOut estara disponible para todo el mundo totalmente gratuito descarga aqui tu copia de Skype y llama a quien quieras desde tu PC totalmente Gratis.

SkypeMania Todo Sobre Skype, Voip, skype espanol, español. Todos los Derechos Reservados.